Activiteiten

Binnen de gemeente worden er verschillende activiteiten ondernomen die soms een relatie hebben met kerkdiensten, maar soms ook juist een andere invalshoek hebben. Hieronder worden er een aantal genoemd.

Oppasdienst

Elke zondag is er oppasdienst voor de kleine kinderen tot 4 jaar in het dorpshuis de Arend. Er is een groep van 10 dames die bij toerbeurt op de kleintjes past

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddiensten is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd, met uitzondering van speciale diensten (Heilig Avondmaal, Kerk en Schooldienst). Voor de schriftlezingen gaan de kinderen met de leiding van die ochtend mee naar de consistorie voor een verhaal en verwerking van het verhaal. Tijdens het naspel van het lied na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk om met elkaar de dienst af te sluiten. 

Koffie/thee drinken

Iedere eerste zondag van de maand drinken wij met elkaar koffie in het Dorpshuis de Arend.

Ontmoetingsdiensten

Naast de gewone kerkdiensten vinden er een aantal keer per jaar ontmoetingsdiensten plaats. Deze hebben als doel een breder publiek te trekken en hebben een wat laagdrempeliger karakter. De commissie bestaat uit vier leden die een paar weken van te vouren met de (gast)predikant contact opneemt en samen tot een thema komt en bijpassende liederen uitzoekt.Bij deze diensten is ook vaak een koor te gast die haar muzikale inkleuring geeft.
De commissie bereidt zes diensten per jaar voor. Vier keer in de plaats van de gewone ochtenddienst met aansluitend koffiedrinken in dorpshuis de Arend. Er wordt ook op twee zondagen om 19 uur een dienst gehouden op de derde zondag van de maanden februari en november met aansluitend koffiedrinken in de kerk. Hiernaast zijn er ook nog bijzondere ontmoetingsdiensten die niet door de commissie worden voorbereid . Deze diensten zijn met Pasen, Pinksteren en Kerst, maar ook de kerk-en-school viering  en afscheid groep-8 kindernevendienst.

Kinderclub

Sinds januari 2024 zijn wij gestart met een kinderclub, 1 x per maand op zaterdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur. We vertellen eerst een Bijbelverhaal en aan de hand daarvan maken we een leuk knutselwerkje.
Er is veel animo voor van kinderen uit het dorp en er zijn gemiddeld 20 kinderen per keer.
De leiding is in handen van 4 dames. In de zomermaanden is er geen kinderclub.

Bijbelkring

Al vele jaren is er een Bijbelkring in Nijbroek, deze bestaat uit zo’n tien tot veertien personen. Nieuwe leden zijn altijd welkom, vandaar elk jaar een oproep in ons kerkblad. Dit seizoen, 2023/2024, zijn er ook wat jongere leden bij gekomen, wat we zeer opprijs stellen.
De Bijbelkring start na de opening van het winterwerk, zo rond eind september en eindigt in de maand mei het jaar er op. Wij komen zes tot zeven keer per jaar samen en steeds bij iemand thuis.
Elk jaar hebben we een onderwerp waar we mee aan de slag gaan, dit seizoen zijn dat de psalmen. Het is samen met de eigen predikant, nu is dat dominee Jos de Heer.

Kerstcommissie

Op kerstavond wordt het dorpskerstfeest gevierd in de kerk voor jong en oud. Er worden kerstliederen gezongen, het kerstverhaal wordt verteld. Elk jaar opnieuw worden er twee projectkoren tot leven gebracht, één voor schoolkinderen en één voor volwassenen. Deze koren zingen mee in de dienst.

Startweekend commissie

In september beginnen wij met een startweekend, om het seizoen weer op te starten. Er is hiervoor een commissie die deze dagen organiseert. Meestal het tweede weekend van september, maar er wordt wel eens van afgeweken.
We beginnen op zaterdagmiddag met spelletjes op het dorpsplein voor de jeugd maar ook voor de ouderen. Vaak is er een springkussen voor de kleintjes.
Op zondag is er dienst die georganiseerd wordt in samenwerking met predikant, ouderling en ontmoetingsdienstcommissie. Soms is de dienst in de pastorietuin, soms ook gewoon in de kerk.
Na afloop is er buiten koffiedrinken met iets lekkers erbij, gebakken door gemeenteleden en na de koffie worden er door een aantal jongeren broodjes hamburgers gebakken.

Bezoeken 80 jarigen

Als mensen 80 jaar of ouder zijn, worden zij elk jaar bezocht net na hun verjaardag  en krijgen zij een bloemetje. Momenteel zijn er drie bezoekdames die elk een eigen wijk hebben.

Jongerengroep

De jongerengroep, de 35 min groep, komt ongeveer 1 x per 3 maanden samen na een kerkdienst in de consistorie. Dit is voor de jongeren een geschikt moment. Er wordt gezorgd voor kinderoppas en voor hen is dit een prima tijd. De predikant heeft de leiding en er wordt met elkaar van gedachten gewisseld over geloven en kerk zijn. En hoe zij dit beleven. Het duurt ongeveer een uur.

Zendingscommissie

Deze commissie bepaalt elk jaar een doel op het gebied van zending en probeert op verschillende manieren geld bij elkaar te brengen voor dit doel. In 2024 gaan de bijdragen naar MAF.

Oecumenische werkgroep

De werkgroep Oecumene  bestaat uit 8 vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke kerk van De Vecht en de protestantse kerken van Beemte-Broekland, Terwolde en Nijbroek. 
We willen activiteiten ontwikkelen, waarbij niet alleen de leden van de bijbehorende kerken zich thuis voelen, maar is iedereen van harte welkom.
We organiseren bv. Een kunstroute in het voorjaar ,een kerstliederenviering in half december en diverse oecumenische vieringen in de aangesloten kerken.
Er is een grote behoefte om met elkaar een mooie viering te beleven, zodat dit ons stimuleert op deze voet verder te gaan en uit te breiden.

Book your tickets