ANBI Kerkrentmeesters

De kerk in Nijbroek valt voor de Belastingdienst in de categorie Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De ANBI-status geldt voor de diaconie en voor de kerkrentmeesters.

A. Algemene gegevens

Naam van de gemeente: Protestantse Gemeente te Nijbroek 

Het RSIN- of fiscaal nummers is als volgt:

Kerkrentmeesters:   824133912

Het KvKnr van de Protestantse gemeente te Nijbroek is: 76424839

De contactgegevens staan op de betreffende pagina op deze website.

B. Samenstelling bestuur

De bestuurlijke samenstelling is te vinden op de betreffende pagina op deze website.

C. Doelstelling en visie 

De doelstelling van de instelling is vastgelegd in het beleidsplan 

D. Beleidsplan

De beleidsplannen van de kerkrentmeesters zijn opgenomen bij het betreffende college onder het menu-item Informatie/beleid. De ANBI status betreft een groepsbeschikking vanuit de landelijke kerk. 

E. Beloningsbeleid 
    Hiervoor wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Zie Actief in de Kerk – Arbeidsvoorwaarden

F. Verslag activiteiten
    Er wordt jaarlijks een verslag gemaakt van de uitgeoefende activiteiten, op hoofdlijnen.

G. Voorgenomen bestedingen
    Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting). 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

     Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar:

Book your tickets