Protestantse gemeente te Nijbroek

Nijbroek, een rustiek dorp gelegen in het prachtige polderland tussen IJssel en Veluwe, tussen de grote steden Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Een klein dorp weliswaar, maar uitermate sfeervol en sociaal bijzonder actief. Midden in de prachtige dorpskern staat de eeuwenoude kerk van Nijbroek welke meteen opvalt wanneer men aan komt rijden. Nijbroek telt ongeveer 800 inwoners, waarvan er circa 300 lid zijn van de kerk. De kerkdiensten worden relatief goed bezocht door mensen van alle leeftijden.

De gemeente is vitaal en actief; zij heeft een voltallige kerkenraad, er zijn diverse commissies, de mensen worden bezocht door de predikant en ouderlingen, tijdens de dienst is er kindernevendienst, er worden ontmoetingsdiensten gehouden waarbij regelmatig een koor te gast is, er is een bloeiende kinderclub op de late zaterdagmiddag en ook is er een goed bezochte bijbelstudiegroep. We zijn een kleine gemeente die blij is met haar kerkgemeenschap en zich open en dienstbaar voor het gehele dorp opstelt.

Van origine is de Protestantse gemeente te Nijbroek een Hervormde gemeente, die overgegaan is naar de Protestantse Kerk van Nederland.

De Protestantse gemeente is van oudsher een gemoedelijke volkskerkgemeente. Hiermee wordt bedoeld dat er een nauwe band is tussen het dorp, het dorpshuis, het verenigingsleven (waaronder bijvoorbeeld het zangkoor), het monumentale kerkgebouw, de predikant, de pastorie en de Protestants Christelijke basisschool.

De kerk heeft een verzorgende rol voor haar leden, maar zeker ook voor alle dorpsgenoten. De onderlinge verhoudingen en de nauwe band met het dorp is een sterke kant van de Protestantse gemeente te Nijbroek. De kerk wil graag een verbindende factor binnen de dorpsgemeenschap zijn, waarbij iedereen welkom is.

Onze kerk

De kerk van Nijbroek wil een gemeenschap van mensen zijn rondom de bron van ons geloof: God. In de geloofsgemeenschap vinden we onze bezieling in verhalen over God – in het bijzonder de verhalen over Jezus’ leven, dood en opstanding. We vinden die verhalen in de Bijbel. Wanneer we een verhaal lezen, zoeken wij hoe wij dat kunnen verbinden met onze eigen levens.

We proberen met vallen en opstaan in navolging van Jezus te leven. Hierbij is het koninkrijk van God het richtpunt. Dit proberen wij als gemeente van Christus in ons dagelijks leven hier en nu zichtbaar te maken. Concreet betekent dat: omzien naar elkaar en omzien naar de wereld.

Een bloeiende geloofsgemeenschap vraagt om het levend houden van ons geloof. Dat kan op veel verschillende manieren. We komen samen om de verhalen door te vertellen, om te zingen en te bidden. We kunnen ons geloof ook levend houden door te leren of in de navolging van Jezus dingen te doen.

Onze levens zijn heel verschillend. Allemaal zoeken we onze eigen weg en allemaal hebben we onze eigen gaven en talenten. De geloofsgemeenschap is daarom een veelkleurig geheel waar iedereen tot zijn recht mag komen zonder daarbij God uit het oog te verliezen.

BESTUUR

De kerkenraad is het bestuur van onze kerk. Zij is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Dit zijn op dit moment 8 mensen. De scriba (secretaris) is het eerste aanspreekpunt vanuit de kerkenraad en is te bereiken via: scriba@kerknijbroek.nl  

Besluiten van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Dit is het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, een diaken en een ouderling. Het moderamen vergadert maandelijks. Ook hier is de scriba het eerste aanspreekpunt.

Kerkblad

Tien keer per jaar komt het kerkblad uit met alle belangrijke zaken voor de gemeente waaronder een verkort verslag van de kerkenraadsvergaderingen. Men kan het kerkblad op papier krijgen, maar ook digitaal.

Book your tickets